Секторска Студија на градителското наследство на Старата скопска чаршија

Автори: М. Токарев д.и.а, Ј. Алексиевска д.и.а

Сов. конз. Н. Ничота

Фирма: Архитектонски Факултет Скопје

Соработници: Марија Токарева , град. инж. Игор Попвски,
студ.арх. Венда Георгиевска , студ.арх.

Инвеститор: Општина "Центар" Скопје 1997-1998

Оваа истражување е започнато во вид на секторска студија за потребите на нов ДУП на Чаршијата, но со продлабочено проучување, таа прерасна во интегрална студија која ги опфаќа сите аспекти на градителско наследство. По направената документација на постојанта состојба, проучен е хронолошкиот и типолошкио-морфолошкиот развој, дефинирани се причините за досегашното пропаѓање, како и актуелните проблеми на Чаршијата.

Со деталниот увид во наследството, покрај досега познатите, инвентаризирани се дополнителни објекти, архелошки локалитети, целини и амбиенти со куртулно-историска вредност.Согласно така комплетираната инбентаризација направени се детални анализи и валоризација на наследство, од што произлезе предложениот режим за негова заштита.

Сето тоа резултира со јасно поставени насоки за планирање во вид на: новзаконски план на чаршијата со централна и шетири контактни зони, како и соодветен архитрктонско-урбанистички однос кон секоја зона, целина, амбиент и објект.

Студијата е придружена со 15 карт во Р = 1 : 1000