Идејна урбанистичка студија

решавање на сообраќајните проблеми во центарот на Скопје (1999)

Античкиот театар во Охрид

Реставрација – прва фаза (2000)

резиденција “Вила Елена”

Идеен и главен проект во с. Бардовци кај Скопје

Конаци Струмица

“Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици”

Архитектурата, скулптурата и сликарството на новиот век

Скопје 1999. Историско-критички осврт

100 ГОДИНИ МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА

Големите движења и мајстори. 2004

100 ГОДИНИ МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА

Придонесот на Македонија и Југославија (1918-1990). 2006

100 ГОДИНИ МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА

Придонесот на одделните земји и новите мајстори. 2005

contact@mihailtokarev.mk    

Prof.d-r M.Tokarev 2011