КНИГИ - ДОСТАПНОСТ И ПРОДАЖБА

 

Наведените книги можат да бидат достапни или сеуште да се набават на следниот начин:

  • Книгата Кратово-студија за старата архитектонско-урбанистичка структура е достапна во МАНУ и во библиотеките, особено на Архитектонскиот факултет, Скопје;

  • Книгата Сопствениот пат на архитектурана во Македонија може да се набави бесплатно од авторот;

  • Книгата Архитектурата, скулптурата и сликарството на новиот век е распродадена.

  • Книгата Архитект Трајко Димитров може да се набави во книжарницата на издавачот Табернакул, Скопје;

  • Книгата Архитектурата на почвата на Македонија од средината на XIX до крајот на XX век може да се набави во библиотеката на МАНУ.

КНИГИТЕ ОД ЕДИЦИЈАТА 100 ГОДИНИ МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА можат да се набават од книжарниците во Скопје или преку Македонската авторска агенција (МАА), со помош на уплатница, и тоа по следниве цени:

  • Книга 1. Големите движења и мајстори, во книжарниците по цена од 1.200,оо ден. или преку МАА, по цена од 1.100,оо ден.

  • Книга 2. Придонесот на одделните земји и новите мајстори, во книжарниците по цена од 1.600,оо ден. или преку МАА, по цена од 1.400,оо ден.

  • Книга 3. Придонесот на Македонија и Југославија (1918-1990) во книжарниците по цена од 1.200,оо ден. или преку МАА, по цена од 1.000,оо ден.

По извршената уплата книгите веднаш ќе Ви бидат доставени на Вашата адреса точно наведена на уплатницата, и тоа без додатни поштенски трошоци.

За дополнителни информации може да се обратите на e-mail: contact@mihailtokarev.mk или 100godinimodernaarh@gmail.com

uplatnica

Пример на пополнет образец (уплатница) за купување на книга / книги преку Македонската авторска агенција.

contact@mihailtokarev.mk    

Prof.d-r M.Tokarev 2011