КНИГИ - ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЈНОСТ

 

М.Токарев, освен со објавување на стручно-научни трудови во соодветни зборници и стручно-научни написи во различни списанија и дневен печат, се јавува и како автор или коавтор на неколку книги од областа на архитрктурата и уметноста.

  • Кратово-студија за старата архитектонско-урбанистичка структура. МАНУ, 1979 (тим од четири автори), 120 стр.

  • Сопствениот пат на архитектурана во Македонија. Сојуз на архитекти на Македонија, Скопје, 1995, 60 стр.

  • Архитектурата, скулптурата и сликарството на новиот век. Самостојно издание, Скопје 1999. Историско-критички осврт 300 стр, колор

  • Архитект Трајко Димитров. Табернакул, 2004. Монографија, (со Славко Матевски), 200 стр.

  • Архитектурата на почвата на Македонија од средината на XIX до крајот на XX век. МАНУ, Скопје, 2006, (стр. 11-53).

Едиција 100 ГОДИНИ МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА. Самостојно издание. Историско-критички осврт, колор:

  • Книга 1. Големите движења и мајстори. 2004, 200стр.

  • Книга 2. Придонесот на одделните земји и новите мајстори. 2005, 260стр.

  • Книга 3. Придонесот на Македонија и Југославија (1918-1990). 2006, 200стр.

Напомена: Прегледот на трудовите (завршени до 1999 год.), наведени во референтната листа е преземен од Билтените на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје, објавени по повод изборот и реизборот на М. Токарев во наставно-научните звања: доцент (бр. 373/1981), вонреден професор (1987), редовен професор (бр.587/1992) и реизбор на редовен професор (бр. 742.1999).

ФОТО ГАЛЕРИЈА

М. Токарев на промоцијата на книга 3. од едицијата „100 години модерна архитектура“ (2006)

М. Токарев на генералната промоција на книгите 1, 2 и 3. од едицијата „100 години модерна архитектура“ (БИМАС 2006)

contact@mihailtokarev.mk    

Prof.d-r M.Tokarev 2011